Eighteen Blog

题目说明

给定一个含有 n 个正整数的数组和一个正整数 s ,找出该数组中满足其和 ≥ s 的长度最小的连续子数组,并返回其长度。如果不存在符合条件的连续子数组,返回 0。

示例:

输入:s = 7, nums = [2,3,1,2,4,3]
输出:2
解释:子数组 [4,3] 是该条件下的长度最小的连续子数组。

进阶:

如果你已经完成了 O(n) 时间复杂度的解法, 请尝试 O(n log n) 时间复杂度的解法。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

### 解题思路一
1. 第一种方法,比较常规,符合我们的脑回路。
2. 遍历数组,求遍历过的和sum。
3. 当sum >= s时,依次减去sum前面的数字,并判断是否依旧符合sum >= s。
4. 直到sum >= s不成立,记录start--到end的长度。
5. 继续遍历数组的下一位,循环2-3步骤,比较之后取最小长度。
### 代码实现一
```javascript
/**
* @param {number} s
* @param {number[]} nums
* @return {number}
*/
var minSubArrayLen = function(s, nums) {
let sum = 0;
let start = 0;
let end = 0;
let min = nums.length + 1;
for(let i = 0; i < nums.length; i++) {
sum += nums[i];
if (sum >= s) {
end = i;
while(sum >= s) {
sum -= nums[start++];
}
start--;
sum += nums[start];
if (min > (end - start)) {
min = end - start + 1;
}
}
}
if (min > nums.length) {
return 0;
}
return min;
};

解题思路二(双指针)

 1. 先求出nums数组中第一次符合条件的情况。也就是看nums的前多少位>=s。记录start,end。
 2. start,end即为我们的双指针,分别代表子序列的开头和结尾。
 3. 如果sum >= s, 我们就右移动start,求最小长度。
 4. 如果sum < s, 我们就右移动end,求符合条件的情况。
 5. 直到end到达nums的尾部结束。

  代码实现二

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  /**
  * @param {number} s
  * @param {number[]} nums
  * @return {number}
  */
  var minSubArrayLen = function(s, nums) {
  let sum = 0;
  let start = 0;
  let end = 0;
  let min = nums.length + 1;
  while (sum < s) {
  sum += nums[end++];
  }
  min = Math.min(end - start, min);
  while(end <= nums.length) {
  if (sum >= s) {
  sum -= nums[start++];
  if (sum >= s) {
  min = Math.min(end - start, min);
  }
  } else {
  sum += nums[end++];
  }
  }
  if (min > nums.length) {
  return 0;
  }
  return min;
  };

 评论